Zápis z jednání trenérské rady SCM ZČO.


Den a místo konání : 6.10.2007, Kašperské Hory

Účast : Hanáková, Kodeda, Michalec, Pilař, Šilhavý

Projednávané body k předem zaslaným podkladům (návrh koncepce a plán akcí pro rok

2008 a návrhu kritérií členství pro rok 2008) :


Vedoucí SCM předložil k projednání návrhy dokumentů s tím, že v počátečním období působení SCM byla dána možnost a podpora širší základně dorostu, což ale nevedlo k očekávanému zlepšení přístupu u všech těchto členů – neprojevilo se to na růstu výkonnosti ani na zvýšení tréninkového úsilí. Do budoucna se SCM bude plně zaměřovat pouze na ty, kteří budou dosahovat výsledky. Toto se týká kategorie dorostu, v případě žáků bude SCM zajišťovat jarní soustředění, soustředění před přeborem výběrů žáků a zajištění účasti na těchto přeborech.

Byl projednán návrh akcí na rok 2008 s tím, že bude součástí žádosti pro Nadaci OB, kterou zpracuje vedoucí SCM.

Byl projednán seznam podporovaných členů pro rok 2008 včetně problematiky těch, kteří získali v roce 2007 příslušnou licenci pro zařazení, ale zřejmě se nebudou OB věnovat na vyšší úrovni..


Pozn.

Pro časovou tíseň nebyl předložen návrh na příspěvky žákům na jarní soustředění, vedoucí SCM toto předložil přímo při schůzi oblasti, která vyslovila souhlas s tím, aby žáci, kteří se účastnili v roce 2007 jarního soustředění a neodběhali v tomto roce více než polovinu oblastních neobdrželi příspěvek oblasti na jarní soustředění v roce 2008.


Závěry :


1. Po doplnění v bodě 4 návrhu byla jednohlasně schválena kritéria členství v SCM ZCO pro rok 2008.


2. Do podporovaných členů SCM pro rok 2008 budou zařazeno pouze dorostenci, kteří v roce 2007 získali minimálně licenci „B“ v národních a vyšších žebříčcích. Ostatní dorostenci mohou být zařazeni do podporovaných členů na základě žádosti, kterou zašlou mateřské oddíly vedoucímu SCM do 15.10.2007. Žádost musí být odůvodněná a o zařazení těchto dorostenců rozhodne trenérská rada hlasováním.

Schváleno jednomyslně.


3. V případě možností se mohou akcí SCM účastnit i nepodporovaní členové, kteří uhradí

plnou výši nákladů.


4. Většinou hlasů bylo schváleno, že trenéři nebudou při akcích finančně přispívat.

Dále bylo schváleno obecné pravidlo, že příspěvek na akce bude pro skupinu „A“ a „B“ v poměru 2:1.


Přílohou zápisu jsou kritéria členství pro rok 2008 a seznam podporovaných členů dle bodu 2.


Zapsal :

Jan Michalec


Kriteria členství v SCM ZCO pro rok 2008Trenérská rada SCM ZCO schválila následující kriteria :


1. Vést tréninkový deník s doporučenými ukazateli dle vzoru BSO (na jejich stránkách).


2. V daných termínech zasílat trenérovi dorostu součty tréninkových cyklů (km běh, km lyže, ostatní aktivity,

čas běž. tréninků).
Při neplnění zasílání součtů pak na nejbližším soustředění závodník předloží tréninkový deník nebo součty km po jednotlivých cyklech, obojí podepsané trenérem.


3. Účastnit se vypsaných testů na dráze.

V případě neúčasti se předem omluvit. Nejpozději do 2 týdnů po testech SCM odběhnout (nahradit) test na dráze s trenérem nebo na řádných závodech.

Výsledek testu nebo závodu zaslat cestou trenéra.


4. Člen SCM má za povinnost běhat v roce 2008 minimálně žebříček "B" a mistrovství ČR, pokud na nich může startovat.


5. Neplnění, případně nesplnění, povinností znamená, že závodník při prvním nesplnění povinností dle bodů 1.-4. nebude podporován při účasti na akcích, tzn. že si hradí plnou výši nákladů na akci, a současně toto neplnění bude bráno do úvahy pro výběr na soustředění s omezeným počtem účastníků.

Neplnění povinností sdělí trenér dorostu při zveřejnění pozvánky na jednotlivá soustředění, účast na testech viz bod 3.

Podporovaný člen bude současně vyzván k nápravě, v případě nesplnění bude z řad podporovaných členů vyřazen.Nedílnou součástí těchto kritérii jsou práva a povinnosti uvedené ve stanovách

Západočeského sportovního centra mládeže (OB, LOB).Seznam podporovaných členů SCM ZCO pro rok 2008


Skupina „A“ - zařazeni dorostenci s licencí „A“ :


Beranová B., Beranová J., Brožová E., Procházková M., Uhlíková T.,

Bína M., Kovář T., Švirák O.


Kromě M.Bíny (MLA) všichni oddíl BSOSkupina „B“ - držitelé licence „B“ z žebříčku „A“ a „B“ :


Kolovský F. (LPM), Vištejn J. (KRL),

Doležalová Z. (LPM), Sedláčková A. (KRL), Urbánková K. (ONO), Veselá A. (NEJ)