Kriteria členství v SCM ZCO pro rok 2009


Trenérská rada SCM ZCO schválila následující kriteria :
1. Vést tréninkový deník s doporučenými ukazateli dle vzoru BSO (na jejich stránkách).


2. V daných termínech zasílat vedoucímu SCM součty tréninkových cyklů (km běh, km lyže, ostatní aktivity,

čas běž. tréninků).
Při neplnění zasílání součtů pak na nejbližším soustředění závodník předloží tréninkový deník nebo součty

km po jednotlivých cyklech, obojí podepsané trenérem.


3. Účastnit se vypsaných testů na dráze.

V případě neúčasti se předem omluvit. Nejpozději do 2 týdnů po testech SCM odběhnout (nahradit) test

na dráze s trenérem nebo na řádných závodech. Výsledek testu nebo závodu zaslat cestou trenéra.


4. Člen SCM má za povinnost běhat v roce 2009 minimálně žebříček "B".


5. Neplnění, případně nesplnění, povinností znamená, že závodník při prvním nesplnění povinností dle bodů

1.-4. nebude podporován při účasti na akcích, tzn. že si hradí plnou výši nákladů na akci, a současně toto

neplnění bude bráno do úvahy pro výběr na soustředění s omezeným počtem účastníků.

Neplnění povinností sdělí vedoucí SCM při zveřejnění pozvánky na jednotlivá soustředění, účast na

testech viz bod 3.

Podporovaný člen bude současně vyzván k nápravě, v případě nesplnění bude z řad podporovaných členů

vyřazen.Nedílnou součástí těchto kritérii jsou práva a povinnosti uvedené ve stanovách Západočeského

sportovního centra mládeže (OB, LOB).

Za vedení SCM

Jan Michalec v.r.