Základní informace o SCM Západočeské oblasti

IČO :         266 79 566
Sídlo sdružení :   Na Průhonu 285/7, 353 01 Mariánské Lázně 
           Školní 1382, 347 01 Tachov (org. složka středisko Plzeňský kraj) 
bankovní spojení :  1982245369/0800 
statutární zástupci : Mgr. Ing. Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov (vedoucí)
           Ing. Pavel Princl, Na Průhonu 285/7, 353 01 Mariánské Lázně
                               (místopředseda SCM)

1. Vznik SCM
Sportovní centrum mládeže Západočeské oblasti v orientačního běhu vzniklo 18.10.2004
na základě dohody oddílů orientačního běhu Západočeské oblasti a působí jako 
samostatná právnická osoba - nezisková organizace. Působnost Sportovního centra 
je územně shodná s Plzeňským a Karlovarským krajem. Navíc do ní patří i oddíly
spadající pod jiné územněsprávní celky (Ústecký a Středočeský kraj), které jsou 
členy Západočeské oblasti.

2. Poslání SCM
Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Západočeské oblasti 
ve věku 14-18 let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu, kterého bude 
dosaženo: 
- vytvořením fungujícího systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou  mládeží 
- koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Západočeské oblasti 
- výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků 
- spoluprácí s komisí talentovaného dorostu při koordinaci Sportovního centra 
 Západočeské oblasti s aktivitami dorosteneckého výběru ČR a dalších center 
 talentované mládeže v České republice 

3.Členství v SCM
Členství v Sportovním centru mládeže je otevřené pro všechny závodníky žákovských 
a dorosteneckých kategorií, kteří jsou registrováni v oddílech Západočeské oblasti 
a splňují podmínky členství stanovené pro daný rok.
Seznam členů SCM - trenérské rada i závodníků - a kriteria členství pro příslušný rok 
je zveřejněn na webových stránkách Západočeské oblasti.  

4. Financování SCM
Sportovní centrum mládeže Západočeskéké oblasti získává prostředky pro svoji činnost 
ze státních, nestátních i soukromých zdrojů, částečně se na nákladech podílí 
také oddíly Západočeské oblasti a jednotliví členové SCM.
Činnost SCM Západočeské oblasti může být proto financována : 
- oddíly OB Západočeské oblasti (materiální příspěvky - mapy, stojany, příspěvky členům)
- Západočeskou oblastí orientačního běhu (z rozpočtu oblasti) 
- Českým svazem orientačního běhu (příspěvek oblastem na talentovanou mládež) 
- příspěvky krajských úřadů dle vypsaných dotačních titulů
- příspěvky jiných subjektů