Název sdružení: Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

Sídlo sdružení: Na Průhonu 285/7, PSČ 353 01, Mariánské Lázně

 

STANOVY

 

Hlavní cíle

Čl. 1

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB), dále jen „SCM“, se zaměřuje především na orientační běh a lyžařský orientační běh. Hlavním cílem činnosti SCM je zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům (zejména ve věku 15-18 let) v rámci Západočeské oblasti a podpora jejich dalšího výkonnostního růstu.

 

Vznik členství

Čl. 2

(1) Členem SCM se může stát libovolná fyzická osoba, která je členem některého z klubů Západočeské oblasti Českého svazu orientačního běhu (dále jen „ČSOB“).

 

(2) Členství vzniká okamžikem podpisu, kterým fyzická osoba stvrzuje svůj souhlas se členstvím v SCM.

 

Zánik členství

Čl. 3

Členství v SCM zaniká

a)      dobrovolným vystoupením ze SCM,

b)      disciplinární sankcí (vyloučením) dle čl. 11

c)      dnem ukončení členství v některém z klubů Západočeské oblasti ČSOB. To neplatí, pokud po ukončení členství v klubu z věty předchozí trvá členství v jiném klubu Západočeské oblasti ČSOB.

 

Akce SCM

Čl. 4

Akcemi SCM se rozumí především soustředění, běžecké testy, vybrané závody, popřípadě prohlídky sportovním lékařem.

 

Podporovaní členové SCM

Čl. 5

(1) Podporovaným členem SCM se může stát fyzická osoba (dále též „závodník“), která splňuje následující předpoklady:

a)      členství v SCM,

b)      věk 12-20 let,

c)      souhlas trenérské rady dle čl. 5 odst. 2.

Podmínky pro udělení statutu podporovaného člena SCM mohou být omezeny věkovými nebo výkonnostními kritérii; přednost mají vždy členové reprezentačních družstev ČR a držitelé I. výkonnostní třídy.

 

(2) Podporovaní členové SCM se zpravidla dělí do dvou skupin (A, B) dle výkonnosti. Jmenovité rozdělení podporovaných členů do výkonnostních skupin pro novou sezónu oznámí trenérská rada v prováděcích předpisech nejpozději k 15.12. roku předchozího. Případné změny (přeřazení do jiné výkonnostní skupiny, rozšíření seznamu podporovaných členů, zúžení seznamu podporovaných členů) se provádějí obvykle hromadně k 1.6. Trenérská rada přitom přihlíží k výsledkům závodů, kontrolních testů a k přístupu závodníka.

 

(3) Podporovaným členem se závodník stává okamžikem podpisu, kterým závodník stvrzuje svůj souhlas se statutem podporovaného člena SCM a s podmínkami v příslušném kalendářním roce, které jsou stanoveny v prováděcích předpisech (čl. 6 odst.4).

 

Práva a povinnosti členů

Čl. 6

(1) Členové SCM se mohou účastnit akcí SCM. Z kapacitních důvodů může být právo účasti na jednotlivých akcích SCM podmíněno statutem podporovaného člena, věkovými nebo výkonnostními kritérii.

 

(2) Členové SCM jsou povinni hradit řádně a včas poplatky spojené s účastí na akcích SCM. Trenérská rada je oprávněna rozlišit poplatky na základě statutu člena, věku, výkonnosti a dále tehdy, pokud tak určí smlouva mezi SCM a externím subjektem.

 

(3) Se souhlasem trenérské rady se mohou akcí SCM účastnit také další osoby, pokud tomu nebrání smlouva mezi SCM a externím subjektem.

 

(4) Práva a povinnosti podporovaných členů SCM oznamuje každoročně trenérská rada ve zvláštním prováděcím předpisu.

 

(5) Podporovaní členové obdrží na každou akci dotaci z prostředků SCM. Výkonnostní skupina A by měla být oproti skupině B finančně zvýhodněna.

 

Orgány sdružení

Čl. 7

(1) Orgány SCM jsou vedoucí SCM, místopředseda SCM, trenérská rada SCM a revizor SCM.

 

(2) Vedoucí SCM a trenérská rada jsou voleny volebním shromážděním.

 

Volební shromáždění

Čl.8

(1) Právo volit orgány SCM mají pouze členové starší 18 let.

 

(2) Právo být zvolen do některého z orgánů SCM ve smyslu čl. 7 odst. 1 mají pouze členové SCM se III. anebo vyšší trenérskou třídou.

 

Volby orgánů sdružení

Čl. 9

(1) Vedoucí SCM je volen volebním shromážděním (čl. 8). Ke zvolení vedoucího SCM je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných delegátů. S funkcí vedoucího SCM je neslučitelná jakákoli funkce v jiném orgánu SCM.

 

(2) Trenérská rada je volena volebním shromážděním. Členy Trenérské rady se mohou stát pouze kandidáti, kteří obdrželi alespoň 4 hlasy přítomných delegátů. Přesáhne-li tuto hranici více než 6 kandidátů, považují se za zvolené 6 kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje losování. Podmínkou pro výkon funkce člena trenérské rady je alespoň III. trenérská třída.

 

(3) Místopředsedu SCM jmenuje vedoucí SCM ze zvolených členů trenérské rady.

 

(4) Revizora SCM volí trenérská rada z členů starších 18 let.

 

(5) Funkční období všech orgánů SCM je dvouleté. Klesne-li během funkčního období orgánů počet členů Trenérské rady pod čtyři a dále tehdy, pokud se uvolní funkce vedoucího SCM, nebo revizora SCM, konají se doplňovací volby do 3 měsíců. V případě uvolnění funkce místopředsedy jmenuje vedoucí SCM nového místopředsedu neprodleně.

 

Pravomoci orgánů sdružení

Čl. 10

(1) Jak vedoucí SCM, tak i místopředseda SCM jsou oprávněni samostatně jednat jménem SCM. Za SCM jednají tak, že k označení „Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)“ připojí svůj vlastnoruční podpis.

 

(2) Trenérská rada určuje plán akcí SCM a schvaluje garanta jednotlivých akcí. Trenérská rada dále volí revizora SCM, rozhoduje o podmínkách financování jednotlivých akcí a po dohodě s garanty akcí stanovuje poplatky za účast na nich. Trenérská rada se usnáší většinou hlasů přítomných, při hlasování o změně stanov je třeba souhlasu dvou třetin všech členů Trenérské rady.

 

(3) Trenérská rada se schází podle potřeby, o její schůzi se vyhotovuje zápis, který podepisují vedoucí SCM a místopředseda SCM.

 

Disciplinární řád

Čl. 11

(1) O potrestání člena SCM rozhoduje vedoucí SCM na základě návrhu Trenérské rady.

 

(2) Přípustnými tresty jsou vyloučení z SCM, časově omezené vyloučení z akcí SCM a podmínečné vyloučení z akcí SCM.

 

(3) Vedoucí SCM může trest navržený Trenérskou radou pouze potvrdit, nebo o jeden stupeň zmírnit. Nemůže tedy navrhnout trest přísnější.

 

Organizační složky

Čl. 12

(1) SCM se dělí na dvě organizační složky – „středisko Plzeňský kraj“ a „středisko Karlovarský kraj“. Za každou z nich mohou jednat osoby uvedené v čl. 10 odst.1 způsobem v tomto článku uvedeným. Jednají-li orgány SCM pouze za jednu z organizačních složek, doplní se za název „Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)“ jméno této organizační složky.

 

(2)  Územní působnost jednotlivých organizačních složek je shodná s územím krajů.

 

(3) Ke zřizování a rušení organizačních složek je oprávněna trenérská rada – ke zrušení či zřízení organizační složky je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů trenérské rady.

 

Financování

Čl. 13

 (1) SCM získává prostředky pro svoji činnost ze státních, nestátních i soukromých zdrojů. Na nákladech se podílejí členové SCM, formou dobrovolných příspěvků a půjčkami sportovního vybavení vypomáhají také oddíly Západočeské oblasti ČSOB.

 

(2) Pravidelným zdrojem příjmů SCM jsou poplatky členů za účast na akcích SCM, příspěvky ČSOB na činnost oblastí a podporu talentů v oblastech. Nepravidelným zdrojem příjmů mohou být granty a sponzorské dary, popřípadě výnosy z vlastní hospodářské činnosti.

 

Kontrola hospodaření

Čl. 14

(1) Revizor SCM kontroluje účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků. Při použití grantových prostředků z externích zdrojů ověřuje také, zda byly tyto prostředky využity v souladu se záměrem poskytovatele a stanovenými podmínkami. V případě nalezení nesouladu dbá revizor SCM o odstranění vadného stavu.

 

(2) O svých zjištěních vyhotovuje revizor SCM zápis, který podepisují vedoucí SCM a místopředseda SCM.

 

Přechodná ustanovení

Čl. 15

(1) Adresa organizační složky „středisko Karlovarský kraj“ je ke dni schválení těchto stanov Na Průhonu 285/7, Mariánské Lázně, PSČ 353 01.

 

(2) Adresa organizační složky „středisko Plzeňský kraj“ je ke dni schválení těchto stanov Školní 1382, Tachov, PSČ 347 01.

 

Mariánské Lázně 9.9.2004

Tachov 12.9.2004

Ing. Fišák v.r.

Ing. Princl v.r.

Ing. Tengler v.r.